مشاوره هوانوردی

    ریال 1,500,000

    مشاوره خلبانی، مهمانداری، دیسپچری، تعمیر و نگهداری

    به صورت تلفنی

    هر جلسه ۹۰ دقیقه است